Crèche Coucou Winnie

Reglement / Prijzen

Verdrag - Huishoudelijk Reglement voor ouders die hun kind toevertrouwen aan de crèche COUCOU WINNIE.

We vragen ouders om de regels te lezen alvorens hun kind in te schrijven, om verdere discussie te voorkomen. COUCOU WINNIE verwelkomt kinderen tussen 1 maand en 3 jaar oud.

Bekijk hieronder de prijzen en toelatingsvoorwaarden.

 

Inleiding

Het huishoudelijk reglement

 • is een algemeen document dat wordt opgemaakt door de organisator van kinderopvang;
 • geeft verduidelijking over de werking, de werkwijze en de rechten en plichten van de organisator en het gezin;
 • geldt voor alle opgevangen kinderen en hun gezin. 

Regelingen die verschillen per kind, zoals het afgesproken opvangplan, worden niet vastgelegd in het huishoudelijk reglement maar in de schriftelijke overeenkomst tussen de organisator en het gezin.

Het huishoudelijk reglement wordt ondertekend voor ‘ontvangst en kennisneming’ door de persoon die ook de schriftelijke overeenkomst ondertekent. Deze persoon is ‘de contracthouder’. Door de ondertekening van het huishoudelijk reglement verklaart de contracthouder dat hij/zij het huishoudelijk reglement ontvangen heeft en op de hoogte is van de inhoud.

Gegevens over de organisator en de kinderopvanglocatie

De organisator

De organisator van de kinderopvanglocatie is:

Sylvia Felix   
Ondernemingsnummer: 0851-201-625 - éénmanszaak

Cavatinestraat 35 bus 1,   
1080 Brussel

Contactgegevens:

coucouwinnie@skynet.be   
02/414.14.33   
0474/27.32.04

De kinderopvanglocatie

Coucou Winnie

Cavatinestraat 35 bus 1,   
1080 Brussel

Contactgegevens:

coucouwinnie@skynet.be   
02/414.14.33   
0474/27.32.04

OPENINGSTIJDEN

De voorziening is geopend van maandag tot vrijdag van 7u30-18u00.

Sluitingsdagen

De voorziening is gesloten tijdens alle wettelijke feestdagen en eventueel een paar extra verlofdagen.

De voorziening zal ook één maand gesloten zijn per kalenderjaar en van 24 tot en met 31 december.

De sluitingsdagen en de jaarlijkse vakantie zal aan de ouders medegedeeld worden op het einde van het jaar voor het jaar dat erop volgt..

contactgegevens van Kind en Gezin

Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien

Avenue de la Porte de Hal 27,   
1060 Bruxelles

Tél. : 078 150 100

http://www.kindengezin.be/formulieren/contact.jsp

Het beleid

BELANGRIJKSTE KENMERKEN

We vangen uw kind op in een familiale omgeving waarin ze leren om samen te leven in een groep.  Er wordt gehandeld vanuit een respectvolle houding naar elk individu (ouders, kinderen en begeleidster).

Ouders zien we als partner in de opvoeding. Zij zijn een belangrijke schakel in het welbevinden van elk kind.

We vangen kinderen op tussen 1 maand en 3 jaar. We bieden dagopvang aan, geen nachtopvang.   
 

PRIJZEN

 • Hier zijn de verschillende prijzen naargelang het gekozen opvangplan :
  • Voltijds verblijf 5 dagen/week : 820 €
  • 4 dagen/week : 760 €
  • 3 dagen/week : 630 €
  • 2 dagen/week : 500 €

Voor ieder ingeschreven kind in het kinderdagverblijf is de overgang van een opvangplan naar een ander verkort plan, alleen maar mogelijk na een opzeggingstermijn van 2 maanden.

De opzeggingstermijn van 2 maanden begint te lopen op de eerste dag van de maand die de opzeg volgt.

 • Dit maandelijkse vaste bedrag wordt vooruitbetaald en moet uiterlijk op de 31/30 van de voorgaande maand op het rekeningnummer van het kinderdagverblijf staan. Wanneer het einde van de maand in een weekend of op een feestdag valt, moet de betaling uiterlijk op de laatste werkdag van de maand ontvangen zijn.
 • De prijs voor de kinderopvang zal automatisch met 2% verhoogd worden op 1 januari van elk jaar.
 • Aangezien er met een forfait gewerkt wordt, zijn ziektedagen en verlofdagen betalend. Ook de maand waarin we gesloten zijn betaalt u 50%.
 • Hetgeen in de prijs inbegrepen is:
  • De maaltijden en drank die tijdens de dag genuttigd worden
  • Zakdoeken en vochtige doekjes
 • Hetgeen u zelf dient mee te nemen:
  • Pampers
  • Zalf/poeder voor de verluiering
  • Poeder voor de bereiding van de melk
 • Bij het laattijdig afhalen van uw kind (na sluitingstijd 18u00), zal per begonnen kwartier €5 boete gevraagd worden.

inschrijving

Van zodra uw kind ingeschreven is, wordt de waarborg gestort ter waarde van één maand forfait.

Dit bedrag zal niet terugbetaald worden indien het kind niet aanwezig is op de startdatum die bepaald werd tussen de ouders en de verantwoordelijke (bv. bij annulatie, ...).   
Indien het kind op latere datum aangeboden wordt dan de datum voorzien in het contract, zullen de kosten aangerekend worden vanaf de begindatum welke vastgelegd werd in het contract.

Er wordt voorrang gegeven aan broers en zussen.

Wanneer het kind naar school vertrekt en het kinderdagverblijf definitief verlaat (met vooropzeg van 2 maanden), zal op de laatste maand de waarborg afgetrokken worden van het te betalen bedrag.   
 

Veiligheid en begeleiding bij eventuele verplaatsingen

 • Standaard worden er geen uitstappen of verplaatsingen georganiseerd.

DEFINITIEF VERTREK VAN HET KIND

 • Zowel de ouders als het kinderdagverblijf kunnen een einde stellen aan hun overeenkomst na het eerbiedigen van de opzeggingstermijn.
 • U dient het einde van de opvangperiode minstens 2 maanden op voorhand schriftelijk te melden (opzegging).
 • Dit opzeggingstermijn van 2 maanden zal betaald of gepresteerd worden.

Brengen en afhalen van het kind

 • Het kind wordt enkel afgehaald door de personen die vermeld staan in de inlichtingenfiche. Enkel en alleen wanneer de ouders die ochtend het kinderdagverblijf hebben verwittigd, zal het kind aan een ander persoon worden meegegeven.
 • Indien iemand zich aandient die bij ons niet bekend is, of de ouders ons niet hebben verwittigd, zal het kind niet worden meegegeven.
 • Gelieve het kind niet af te halen tussen 12u30 en 16u. Bij uitzondering gelieve dit op voorhand te laten weten.

Ziekte of ongeval van het kind

Als uw kind koorts heeft of ziek is, vragen we altijd een medisch getuigschrift waarop vermeld staat dat hij niet besmettelijk is en dat hij naar het kinderdagverblijf mag komen. Bovendien zal de kinderverzorgster het kind enkel aannemen, wanneer ze beschouwt dat er geen gevaar is voor de andere kinderen.

De medicatie wordt door de ouders meegebracht. Indien wij medicatie moeten toedienen, eisen wij duidelijke richtlijnen van de behandelende arts of apotheker (kopie van het voorschift). Zonder attest dienen wij geen medicatie toe.

Indien het kind ziek wordt of een ongeval heeft in de loop van de dag, zal de kinderverzorgster de ouders verwittigen en of de dokter oproepen. In het geval deze niet bereikbaar zijn en indien de kinderverzorgster het nodig acht voor de gezondheid van het kind, zal de zij de medische hulpdiensten inschakelen (kosten ten laste van de ouders). We hebben ook een crisisprocedure, dat ten allen tijde door de ouders ingekeken kan worden.

Het afhalen van het kind kan door de kinderverzorgster in de loop van de dag gevraagd worden, indien ze inschat dat het kind besmettelijk is voor de andere kinderen of indien de gezondheidstoestand van het kind het noodzakelijk maakt.   
 

ONVERWACHTE afwezigheid van het kind

Wanneer uw kind niet naar het kinderdagverblijf komt, gelieve ons dezelfde dag voor 8u ’s morgens te contacteren (02/414.14.33 of 0474/27.32.04). Aangezien we met een forfaitair bedrag werken, deze dag wordt aangerekend.

MAALTIJDEN

Alle maaltijden met uitzondering van flesvoeding zijn in de dagprijs begrepen.   
Wij vragen de ouders de melkpoeder te verschaffen om de flesvoeding in het kinderdagverblijf te kunnen bereiden.

Indien uw kind een dieet moet volgen of indien uw kind allergisch is voor bepaalde ingrediënten (bijvoorbeeld koemelk, …), vragen wij u om het nodige te voorzien. Al onze maaltijden worden versgemaakt met seizoensgroenten en fruit.   
 

HYGIENISCHE VERZORGING

De kinderen moeten gevoed zijn als ze ’s morgens aankomen. De grootsten moeten een ontbijt genuttigd hebben.

 • Wegwerpluiers worden meegegeven door de ouders (liefst een volledig pak waarop de naam van het kindje vermeld staat).
 • Geneesmiddelen worden ’s morgens aan de kinderverzorgster gegeven met duidelijke vermelding van de naam, de dosis, en de manier van toedienen. Ze moeten ook vergezeld zijn van een medisch attest.
 • Reservekleding wordt meegegeven in de verzorgingstas met de naam van het kindje.

Recht van het gezin

Wennen

De ouders van een kind (waarvoor een schriftelijke overeenkomst is afgesloten) hebben het recht om het kind te laten wennen gedurende een paar dagen in het kinderdagverblijf, en dit vóór de voorziene opvangdatum van het kind in het kinderdagverblijf.

Tijdens het wennen begeleiden we het kind bij de overgang van zijn gezinsomgeving naar het kinderdagverblijf. We besteden in het bijzonder aandacht aan de interactie tussen de kinderen, het gezin en de kinderverzorgsters, maar ook aan de interactie met de verschillende gezinnen.

Twee halve dagen zijn voorzien van 10u00 tot 12u30, in de loop van de week die vooroploopt aan de opvangdatum. Deze dagen zijn niet betalend.

Toegang tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt

De ouders hebben de mogelijkheid om toegang te krijgen tot alle ruimtes waar het kind opgevangen wordt.

Klachten

Ouders hebben het recht om klachten te uiten. 

 • Bij voorkeur geeft het gezin eerst zijn klacht door aan Sylvia FELIX op het nummer 0474/27.32.04 of 02/414.14.33 volgens de klachtenprocedure. Deze klachtenprocedure is ter beschikking van de ouders en kan te allen tijde ingekeken worden.
 • Het gezin kan ook klacht indienen bij:   
  Klachtendienst Kind en Gezin, Agentschap Opgroeien   
  Hallepoortlaan 27, 1060 Brussel    
  E-mail: klachtendienst@kindengezin.be   
  Telefoonnummer Klachtendienst : 02/533.14.14

Privacy

Het gezin heeft het recht op de bescherming van de persoonsgegevens die de organisator verwerkt.

De persoonsgegevens van de kinderen en de gezinnen worden alleen gebruikt in het kader van kinderverblijf. Die gegevens kunnen op elk moment worden ingekeken en verbeterd door de ouders.   
Zie in bijlage de privacyverklaring.

Voor een klacht over de privacy van persoonsgegevens: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/acties/klacht-indi…

Informatie over

Aanwezigheidsregister

In het kinderdagverblijf is er een aanwezigheidsregister. In het aanwezigheidsregister wordt per dag genoteerd welk kind aanwezig is met de tijd van aankomst en vertrek. We vragen om met de badge elke dag uw kind te registeren in Aaron (het digitaal systeem). Zo bevestigt u ook de aanwezigheid van uw kind.

Inlichtingenfiche

In het kinderdagverblijf is er voor elk kind een inlichtingenfiche.  Daarin staan de persoonlijke gegevens van het kind en het gezin. De gezinnen hebben op elk moment recht om de inlichtingenfiche van hun kind in te kijken en te verbeteren.

FISCAAL ATTEST

lk jaar wordt er een fiscaal attest afgeleverd aan de ouders teneinde deze kosten in mindering te kunnen brengen van hun belastingen.

Verzekering

 

De organisator moet volgens het Vergunningsbesluit deze verzekeringen hebben en de volgende informatie opnemen in het huishoudelijk reglement:

 • Een verzekering voor de burgerlijke aansprakelijkheid en een verzekering voor lichamelijke ongevallen van de opgevangen kinderen
 • Verzekeringsmaatschappij : AXA – Troonplein 1 – 1000 Brussel
 • Polisnummer : 010.730.296.491

Wijziging van het huishoudelijk reglement

Als het huishoudelijk reglement gewijzigd wordt en u wenst de kinderopvang verderzetten, dan moet u het gewijzigde huishoudelijk reglement opnieuw ondertekenen voor ontvangst en kennisneming.

Elke wijziging in uw nadeel, zoals bijvoorbeeld een aanpassing van het prijsbeleid, laten we u minstens 2 maanden voor de wijziging ingaat schriftelijk weten. In dit geval heeft u het recht om de schriftelijke overeenkomst zonder enige schade- of opzeggingsvergoeding op te zeggen, op voorwaarde dat u dit binnen de 2 maanden doet, nadat u op de hoogte werd gebracht.

 
 

Documenten om te downloaden

PDF Formaat

Abstract Background

 

 
 
 
0
knusse bedden
0
teddyberen
0
verhaaltjes om te vertellen
0
jaar van liefde en groei 

Wil je ons ontmoeten?

Plan een dag en tijdstip voor uw bezoek.